Съобщение Печат
Сряда, 06 Октомври 2021г. 16:14ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.10.2021Г. ИЗТИЧА КРАЙНИЯ СРОК  ЗА ПОДАВАНЕ НА  ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ ЗМДТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЧАСТТА „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ“, КОГАТО ИМОТЪТ Е НЕЗАСТРОЕН ИЛИ НЕ СЕ ПОЛЗВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА.