Съобщение Печат
Петък, 15 Октомври 2021г. 17:04ч.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 15.10.2021г.  до 28.10.2021г. за инвестиционно предложение:
„Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, находяща се в УПИ  I-1123007, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 56277.4.182 с нова територия ПИ с идентификатор 52277.4.183, м. „Широките ливади" по КККР на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.