Заповед Печат
Петък, 29 Октомври 2021г. 17:30ч.

З А П О В Е Д

№804/29.10.2021 година

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 28.10.2021  на комисия, съставена с моя Заповед №784/22.10.2021 г

Н А Р Е Ж Д А М :

Да бъде заличена адресна регистрация на лице, регистрирано на адрес град Пещера, ул. “Пейо Яворов“№1, както следва:

1. Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
Станислава Димитрова Анчева, ЕГН ..............,

2. Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
Станислава Димитрова Анчева, ЕГН ................
   
Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
       Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА