Обявление Печат
Петък, 05 Ноември 2021г. 07:50ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 803/29.10.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на УПИ І-17043, “Безвредно производство, склад” и обособяване на седемнадесет броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІ-1715, жилищно строителство; УПИ ХІІІ-1716, жилищно строителство; УПИ ХІV-1717, жилищно строителство;  УПИ ХV-1718, жилищно строителство; УПИ ХVІ-1719, жилищно строителство; УПИ ХVІІ-1720, жилищно строителство; УПИ ХVІІІ-1721, жилищно строителство; УПИ ХІХ-1722, жилищно строителство; УПИ ХХ-1723, жилищно строителство; УПИ ХХІ-1724, жилищно строителство; УПИ ХХІІ-1725, жилищно строителство; УПИ ХХІІІ-1726, жилищно строителство; УПИ ХХІV-1727, жилищно строителство; УПИ ХХV-1728, жилищно строителство; УПИ ХХVІ-1729, жилищно строителство; УПИ ХХVІІ-1730, жилищно строителство и УПИ ХХVІІІ-1731, жилищно строителство.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.