Обявление Печат
Петък, 05 Ноември 2021г. 07:50ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 801/29.10.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отреждане на обслужваща жилищна сграда към дейността в поземлен имот с идентификатор 56277.4.1731 /УПИ ІХ-4.197, 205, За офис с 10 бр. паркоместа за собствени нужди и гараж за 2 бр. автомобили за нощуване и диагностика/, като се обособят 2 бр. нови УПИ за сметка на поземлен имот с идентификатор 56277.4.1731, а именно: УПИ IX-4.197, 205, За офис с 10 бр. паркоместа за собствени нужди и гараж за 2 бр. автомобили за нощуване и диагностика и УПИ X-4.1731, За обслужваща сграда към дейността, м.“Широките ливади“. Предвижда ниско свободно застрояване и устройствена зона - Жм /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.