Обявление Печат
Петък, 05 Ноември 2021г. 07:51ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 812/03.11.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 по КККР на гр.Пещера, местност „Узун Драгасия“, което е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 в УПИ с устройствена зона „Ти“ /техническа инфраструктура/ и предвиждане на свободно застрояване при спазване на устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 45 м., плътност на застрояване до 50 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 0,5, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проект, съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.