Заповед Печат
Петък, 05 Ноември 2021г. 16:48ч.

З А П О В Е Д
№ 818
гр.Пещера, 05.11.2021 год.
Във връзка със Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с
Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на
Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и моя Заповед №816/04.11.2021г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :


I. Изменям и допълвам моя Заповед №816/04.11.2021г., както следва:
1. В т.I, 31, текстът: „Противоепидемичните мерки по т. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,  14 може да не се прилагат при следните условия“ се заменя с: „Противоепидемичните мерки
по т. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, и 14 може да не се прилагат при следните условия“.
2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера