Заседание на Общински съвет Печат
Четвъртък, 18 Ноември 2021г. 15:24ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 11. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев. Докладва: инж. Христо Делин – Директор на ТП „ ДГС- Пещера"

2. Информация за готовността на община Пещера за есенно-зимния сезон през оперативния период 2021-2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Смилянов -
Директор на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура"

3. Актуализация на бюджета на Община Пещера и разчета за капиталови разходи за 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева- Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

4. Кандидатстване на Община Пещера в кампания 2022 на Проект „Красива България"
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева –
Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки

5. Одобряване проект проект за елементи на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1868 по КККР на гр.Пещера в местност „Войника".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев- Гл. архитект на Община Пещера

6. Разрешаване изработване на проект за ПУП-План за регулация в кв. 27, 27а и 27б, жилищен район „Изгрев" по ПУП на гр.Пещера, съгласно приложена скица-предложение и одобряване на представеното задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев - Гл. архитект на Община Пещера

7. Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.501.461 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова- Гл.експерт „Общинска собственост"

8. Изменение и допълнение на Наредбата за символиката на община Пещера приета с Решение № 151/29.10.2004г. на Общински съвет- Пещера и Правилника за удостояване със званието „ Почетен гражданин на Пещера", приет с Решение № №463/22.12.1998 г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Стоян Радин – общински съветник

9. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера