Съобщение Печат
Петък, 26 Ноември 2021г. 17:17ч.

Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019 г., Община Пещера уведомява следното:


• За новопостроени сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация, собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък  върху недвижимите имоти.
• Данък сгради и такса битови отпадъци се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от съставянето на Акт №14 и едногодишен срок от съставянето на Акт №15 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация.


Собствениците на недвижими имоти в населените места на община Пещера /гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево и с. Свети Константин/ да се съобразят с направените промени в Закона за местни данъци и такси