Обявление Печат
Петък, 26 Ноември 2021г. 17:15ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 857/26.11.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ VII-1251 /поземлен имот с идентификатор 56277.502.776 /, кв. 90 по плана на гр.Пещера и образуване на два самостоятелни УПИ VII-1251 /поземлен проектен имот с идентификатор 56277.1251/ и УПИ ХI-1252 /поземлен проектен имот с идентификатор 56277.1252/ по регулационния план на гр.Пещера. Новообразуваните УПИ са с проектни площи както следва: УПИ VII-1251 с площ от 315 кв.м., УПИ ХI-1252 с площ от 315 кв.м. Определя се устройствена зона „Жм” /ниско жилищно застрояване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.