Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 05 Май 2022г. 09:02ч.
 Обявление на Изпълнителна агенция по околна среда

   На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Пещера, за експлоатация на „Депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД“, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - Депа по смисъла на наредбата по чл. 43, ал 1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 тона за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци.
   Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
   В периода от 05.05.2022 г. до 05.06.2022 г., документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страницата на ИАОС и на Община Пещера.
   Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок, могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Пещера, по официален ред, заведени в съответното деловодство.
   За допълнителна информация:
      Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;
      Ангелина Карамфилова – мл. експерт „Екология“, Община Пещера, тел.: 0350/6-22-03.

Attachments:
Download this file (Заявление за КР допълнено.pdf)Заявление[ ]1309 Kb