СЪОБЩЕНИЕ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 18 Август 2022г. 14:35ч.

LOGO OB BG

СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация с вх. № ПД-04-452-/1/ от 16.08.2022г., в което се съобщава за инвестиционно предложение от „Биовет“ АД, град Пещера, п.к.4550, ул. „Петър Раков“ № 39, се уведомява населението и обществеността за следното инвестиционно предложение:

   „Складово стопанство за пропан -бутан с обем 100 м3, II категория и промишлена газова инсталация“, в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП), кв.132, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

    Инвестиционното предложение ще бъде изпълнено в имот с идентификатор 56277.503.140, ул. Петър Раков, по кадастралната карта на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

    Местоположението на площадката не попада в границите на „Натура“ 2000 и защитени територии по смисъла на чл.5 от Закона за защитените територии.

    Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.