Заседание на Общински съвет Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Септември 2022г. 08:32ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 09. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Пещера за периода 2021-2027г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера.
2. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера.
3. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2022г. и разчета за капиталови разходи за 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

4. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"
5. Изграждане паметник на капитан Николай Сафонов в град Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов, Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"

6. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в І, II и ІІI клас в ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий" гр. Пещера за учебната 2022/2023 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"
7. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки във ІI и ІV клас в ОУ ,,Любен Каравелов " гр. Пещера за учебната 2022/2023 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"
8. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки във ІI и ІІI клас в СУ ,,Св. Климент Охридски" гр. Пещера за учебната 2022/2023 година .
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"
9. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ХI клас по професия ,,Биотехнолог", специалност ,,Технология в биопроизводствата" в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев" – гр. Пещера за учебната 2022/2023 година .
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

10. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера докладва Димитър Симонов - Гл. специалист „Общинска собственост, наеми".
11. Приемане на оценка и продажба на имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.127 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

12. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.502.1168, гр. Пещера, ведно с построената в него сграда с идентификатор 56277.502.1168.1.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Елена Рядкова –Зам. кмет на Община Пещера
13. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

14. Удостояване с грамота и награда за принос към спорта, г-н Никола Шинин.
Докладва:Председателят на ПК по просвета, култура и спорт и туризъм

15. Информация на общината за отоплителния сезон 2022/2023г.
Информация за алтернативни мерки за отопление в сградите на общинска администрация, общинските предприятия и учреждения на бюджетна издръжка през отоплителен сезон 2022/2023г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера.
16. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера