Обявление за ПУП. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 26 Септември 2022г. 15:10ч.

Приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение за„Продължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали - мрамори от находище “Гергьовица“, м. „Айкъня“, в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.

                                                                      

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (наредбата), Ви изпращам резултатите от осигурения обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от наредбата, както следва:

1. Информацията по приложение № 2 е постъпила в общината/района/кметството на 13.04.2022 г. с вх. № 24-03-12.

2. За информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на адрес гр. Пещера, общ. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 и/или на друго обществено достъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица.

3. Информацията по приложение № 2 е оповестена по посочения по т. 2 начин /на интернет страницата и на информационно табло в сградата за период от 15.04.2022г. до 28.04.2022 г. (не по-малко от 14 дни).

4. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение за„Продължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали - мрамори от находище “Гергьовица“, м. „Айкъня“, в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.

няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Приложение:

1. Констативен протокол по т. 2.

2. При наличие на постъпили становища/възражения/мнения/жалби и др. същите се предоставят приложено с писмото.

Дата: ....................                                                                   Подпис:

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера                                                                                                                  

Съгласувал:

инж.Румяна Григорова, Директор Дирекция ТСУОС

Изготвил:

Румен Бухлев, Младши експерт СГВСЕ