Обявление - Заповед № 651/29.09.2022 г. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 30 Септември 2022г. 15:57ч.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 651/29.09.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ VІІ-786 и УПИ VІІІ-786, кв. 59 по ПУП на с.Радилово в съответствие с КККР на с.Радилово за поземлен имот с идентификатор 61371.501.786 и предвиждане за свободно малкоетажно жилищно застрояване. Устройствената зона е „Жм” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.