Обявление - Заповед № 653/29.09.2022 г. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 30 Септември 2022г. 16:05ч.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

                   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед 653/29.09.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.501.767 по КККР на гр.Пещера /УПИ Х-„ЦРБ“ ЕООД, кв. 80 по ПУП на гр.Пещера/ в УПИ Х-767, За производствена и складова дейност и изменение на регулацията по реализирани имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.501.774 /УПИ II-„ЦРБ“ ЕООД, кв. 80/ по КККР на гр.Пещера. Запазва се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.