ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012 Печат

ПЛАН - СМЕТКА НА ИБСФ ПО ЗПСПК НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2012Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2012Г.

СПРАВКА за планираните приходи по сборния бюджет на Община - Пещера за 2012 година

РЕКАПИТУЛАЦИЯ на разходите по текущия бюджет на Община Пещера за 2012 година

СПРАВКА ЗА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА КЪМ 31.12.2011Г.