ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2013 - ОТЧЕТ 2012 Печат

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2013

Проектобюджетът за 2013 г. на Община Пещера е разработен с изискванията на действащите нормативни документи:

- Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2013 г.

- Постановление на МС № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

- Решения на МС на Р България № № 327/25.05.2012 г.,изменено с РМС 850/2012 г. и № 20 /2013 г., за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.

- Писмо на Министерство на финансите № ФО-1/21.01.2013 г. за основните принципни насоки при съставянето и изпълнението на бюджета на общината за 2013 г.

- Разчетни натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2013 г. за Община Пещера, съгласно Решения на МС на Република България № 327/25.04.2012 г.,изменено с РМС 850/2012 г. и № 20 /2013 г., утвърдени от Министерство на финансите.

- Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, утвърдена от Общински съвет Пещера в изпълнение на изискванията на чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

 

ОТЧЕТ 2012

Реализацията на бюджет 2012 г. в приходната и разходната част е осъществена при спазване на действащото законодателство през бюджетната година, а именно Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г. , Постановлението на МС за изпълнение на закона и всички поднормативни актове на Министерство на финансите издадени в процеса на изпълнение на бюджета.

В процеса на изпълнение на бюджета са извършени корекции по писма и указания на Министерство на финансите, по решения на общинския съвет и по искане на второстепенните разпоредители.

Attachments:
Download this file (ОТЧЕТ 2012.rar)ОТЧЕТ 2012.rar[ ]139 Kb
Download this file (Бюджет 2013.rar)Бюджет 2013.rar[ ]296 Kb
Download this file (ОТЧЕТ 2012.rar)ОТЧЕТ 2012.rar[ ]139 Kb
Download this file (Бюджет 2013.rar)Бюджет 2013.rar[ ]296 Kb