ОТЧЕТ 2004 - ПОЕКТОБЮДЖЕТ 2005 Печат

ОТЧЕТ 2004

Справка за изпълнение на приходите по бюджета на Община Пещера към 31.12.2004г.
Справка за разпределение на разходите в бюджета по функции на Община Пещера към 31.12.2004г.
Справка за изпълнение на разходите в бюджета по параграфи на Община Пещера към 31.12.2004г.
План - сметки на извърбюджетните сметки и фондове отчет към 31.12.2004г.
ОТЧЕТ на Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2004 година - Община ПещераПОЕКТОБЮДЖЕТ 2005

Справка за очакваните приходи по бюджета на Община Пещера за 2005г.
Справка за разпределение на разходите по функции в Община Пещера по проектобюджета за 2005г.
Проект на Строителна програма на Община Пещера за 2005г.
Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пещера през 2005г.