ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2008 - ОТЧЕТ 2007 Печат


Обяснителна записка към отчета на бюджет на Община Пещера за 2007 година

Обяснителна записка към предложения проект на бюджет на Община Пещера за 2008 година

Проект на приходите по бюджета на община Пещера за 2008 г. и отчета на бюджет на общината за 2007 година

Справка за разпределение по параграфи по проекта на бюджет за 2008 и отчета на бюджета 2007 на община Пещера

Справка за разпределение на разходите по отчета на бюджета за 2007 и проекта на бюджет за 2008 на Община Пещера

Проект на разчета за капиталовите разходи в Община Пещера за 2008 година

Проект на програма за текущите ремонти в Община Пещера през 2008г.

Отчет на извънбюджетните сметки и фондове на Община Пещера към 31.12.2007г.