РЕШЕНИЕ № 818 Печат
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:02ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

   ОТНОСНО: Предоставяне на Поземлен имот №521036, находящ се в местността “Сухи ливади», землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Никола Марков Ганчев

   Мотиви: След постъпило заявление в Общинска служба по земеделие е извършено заснемане на имоти с признато право на възстановяване на собственост и същите са идентифицирани на терена като имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и предадени на Община Пещера съгласно Заповед №РД-06-80/27.06.2011г. на Директора на ОД “Земеделие” Пазарджик.

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Предоставя на наследниците на Никола Марков Ганчев Поземлен имот №521036 – НТП ливада с площ 0.200 дка в местността “Сухи ливади” по Картата на възстановената собственост на землище с.Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ 36124, категория на земята при неполивни условия –пета, при граници и съседи: ПИ №521035-ливада, ПИ №000033-водно течение, ПИ №521037-ливада, ПИ №521005-ливада.
2. Копие от настоящето решение да се връчи на Общинска служба по земеделие – Пещера и на наследниците на Никола Марков Ганчев по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                             /Анастасия Младенова/