РЕШЕНИЕ № 825 Печат
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:15ч.

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

     ОТНОСНО: Прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия с предмет услуга, включваща управление, поддържане и експлоатация на обект – публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ I – Плувен комплекс, кв. 122 по ПУП на гр. Пещера, ведно с построените в него три сгради, Плувен басейн за възрастни и Детски плувен басейн, с адрес на имота гр.Пещера, ул.“Васил Левски“ 2В

     Мотиви: С Решение № 735 от 28.01.2015г. Общински съвет Пещера е открил процедура за предоставяне на концесия върху имот – публична общинска собственост. В определения с обявлението срок не са подадени оферти

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от ЗК и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия с предмет услуга, включваща управление, поддържане и експлоатация на обект – публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ I – Плувен комплекс, кв. 122 по ПУП на гр. Пещера, с адрес на имота гр.Пещера, ул.“Васил Левски“ 2В, ведно с построените в него три сгради, Плувен басейн за възрастни и Детски плувен басейн, (поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 по кадастралната карта и кадастралните регистри, ведно с построените в него сгради с идентификатори 56277.502.1158.1, 56277.502.1158.2, 56277.502.1158.3, плувен басейн за възрастни и детски плувен басейн)- обект на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира Плувния комплекс, чрез предоставянето на спортно-развлекателни услуги и отдих, както и всички други дейности, които биха могли да съпътстват основната дейност, без да я препятстват, с цел задоволяване потребностите на гражданите и гостите на гр. Пещера със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, открита с Решение № 735 от 28.01.2015г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”:18
“ПРОТИВ”: 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                        /Анастасия Младенова/