РЕШЕНИЕ № 826 Печат
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:17ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

    ОТНОСНО: Промяна на регулацията в кв.122а по ПУП на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ

    Мотиви: Общински съвет Пещера със свое Решение №682/26.09.2014г., поправено с Решение №797/24.04.2015г., дава съгласие за изготвяне на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ХІІ-2859 и за УПИ ІV-3453, 1889, 1890, 1891. УПИ ХІІ-2859 е собственост на Гюрсел Ремзиев Ингилизов. В съответствие с разпоредбата на чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.15, ал.3 от ЗУТ е необходимо да бъде променен статута на засегнатата част от улица – общинска собственост и да бъде изготвен предварителен договор с лицето Гюрсел Ремзиев Ингилизов

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.9, ал.2 и чл.15, ал.3 от ЗУТ, чл.50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Обявява терен с площ 27 кв.м от улица с осови точки 536а-535, който съгласно Схема на отнетите и придадените площи на новообразуваните имоти от Частично изменение на ПУП-ПР на кв.122а на гр.Пещера се придава към УПИ ХІІ-2859 (ПИ 56277.502.1159 по КККР на гр.Пещера), от публична общинска собственост в частна такава.
2. Обявява Терен с площ 27 кв.м от УПИ ХІІ-2859 (ПИ 56277.502.1159 по КККР на гр.Пещера), който съгласно Схема на отнетите и придадените площи на новообразуваните имоти от Частично изменение на ПУП-ПР на кв.122а на гр.Пещера се придава към улица с осови точки 535-535а, за публична общинска собственост.
3. Упълномощава Кмета на Общината да сключи Предварителен договор съгласно изготвената оценка от лицензиран оценител по чл.15, ал.3 от ЗУТ с Гюрсел Ремзиев Ингилизов като със същия договор:
а/ Теренът с площ 27 кв.м от улица с осови точки 536а-535, обявен за частна общинска собственост, се предаде към УПИ ХІІ-2859 (ПИ 56277.502.1159 по КККР на гр.Пещера) в съответствие с изготвения проект за Частично изменение на ПУП – План за регулация.
б/ Теренът с площ 27 кв.м от УПИ ХІІ-2859 (ПИ 56277.502.1159 по КККР на гр.Пещера) се придаде към улица с о.т.535-535а в съответствие с изготвения проект за Частично изменение на ПУП – План за регулация и премине в собственост на Община Пещера като публична общинска собственост.
4. Упълномощава Кмета на Общината да издаде Заповед за одобряване на внесения Проект за ЧИ на ПУП-ПР за кв.122а по плана на гр.Пещера съгласно Схема на отнетите и придадените площи на новообразуваните имоти и да подпише Окончателен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ с Гюрсел Ремзиев Ингилизов.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                         /Анастасия Младенова/