РЕШЕНИЕ № 827 Печат
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:19ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

   Относно: Отдаване под наем на две помещения, находящи се на втория етаж на масивна двуетажна сграда с идентификатор 56277.504.323.1, гр. Пещера, ул.“Свобода“ № 7, кв. „Луковица“

   В изпълнение на основните си социални функции Община Пещера подпомага и асоциира малцинствените групи към осъществяване на пълноценна обществена дейност.
Община Пещера е съпричастна към желанието на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” Велико Търново, във връзка с дейностите на Център за развитие на общността и взаимната им работа с Община Пещера да ползва под наем две помещения, находящи се на втория етаж на масивна двуетажна сграда с идентификатор 56277.504.323.1 по КККР на гр.Пещера. Имотът е частна общинска собственост. Исканите две помещения не са необходими за нуждите на органите на Община Пещера или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет. Съгласно разпоредбата на чл. чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост Община Пещера с решение на Общински съвет свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредбата за реда за приодбиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера и след станалите разисквания


Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на две помещения с обща площ 24.00 кв.м, находящи се на втория етаж на масивна двуетажна сграда с идентификатор 56277.504.323.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, предназначение: Заведение за социални грижи, брой етажи 2, застроена площ 124 кв.м с адрес гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Свобода” №4. Сградата се намира в поземлен имот с идентификатор 56277.504.323 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект комплекс за социални грижи, площ 168 кв.м, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: кв.193А, парцел ІІ, при граници и съседи: 56277.504.338, 56277.504.324, 56277.504.9648, 56277.504.322, на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” Велико Търново, във връзка с дейностите на Център за развитие на общността и взаимната им работа с Община Пещера

2. Определя срок за отдаване под наем – 1 година и наемна цена – 100.00 лв. годишно.
3. Упълномощава Кмета на Община Пещера да сключи договор за отдаване под наем с Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                                         /Анастасия Младенова/