РЕШЕНИЕ № 847 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:40ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

     ОТНОСНО: Информация за работа с еврофондовете за периода
мeсец юли 2014г. – месец юни 2015г.

 

    Общинският съвет, след като изслуша информацията, взе предвид становищата на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

РЕШИ:


  Приема Информация за работа с еврофондовете за периода месец юли 2014г. – месец юни 2015г.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                        /Анастасия Младенова/

Attachments:
Download this file (Informacia_OBS_2015.doc)Informacia_OBS_2015.doc[ ]80 Kb