РЕШЕНИЕ № 848 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:42ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

 

   ОТНОСНО: Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане

   Общинският съвет, след като изслуша информацията, взе предвид становищата на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и след станалите разисквания,


РЕШИ:

   Приема Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                     /Анастасия Младенова/

Attachments:
Download this file (Informacia _ OSOKOSU.doc)Informacia _ OSOKOSU.doc[ ]42 Kb