РЕШЕНИЕ № 851 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:47ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

   Относно: Кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,


Р Е Ш И :


1. Дава съгласие Община Пещера да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

2. Подкрепя дейността на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр.Пещера, създадено с Решение № 158/29.06.2012г. Общински съвет – Пещера, във връзка с изпълнение на процедура „Помощ в дома”, за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.

3. Възлага на Кмета на Община Пещера да поддържа услугите в домашна среда за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                          /Анастасия Младенова/