РЕШЕНИЕ № 855 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:54ч.

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,
   Относно:Промяна предназначението на част от предвиден за озеленяване, нереализиран УПИ ХI-зеленина с идентификатор 56277.504.534 и обявяване на част от предвидена улица- тупик с осови точки 853-855 от публична в частна общинска собственост, по КККР на гр.Пещера, кв.199 по плана на гр.Пещера.

     Мотиви: Съгласно чл.62а, ал.2 от ЗУТ не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти предвидени в ПУП за озеленяване, освен на част от тях за изграждане на елементите на техническата инфраструктура. В конкретния случай се предлага да се промени предназначението на 84,00 кв.м от предвиден за озеленяване, нереализиран УПИ ХI-зеленина с идентификатор 56277.504.534 по КККР на гр.Пещера, кв.199 по плана на гр.Пещера за удължаване на улица, която е елемент от техническата инфраструктура.
Съгласно чл.62а, ал.3 от ЗУТ, промяна предназначението на територии и поземлени имоти за изграждане на елементите на техническата инфраструктура се разрешава след обществено обсъждане, проведено по реда на чл.127 ал.1 от ЗУТ с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. На 12.12.2013г. е проведено обществено обсъждане по реда на чл.127 ал.1 от ЗУТ за което е съставен съответния протокол.
С одобрения проект за ЧИ на ПУП–ПР част от предвидена улица- тупик с осови точки 853-855 с площ от 43,00 кв.м, публична общинска собственост се приобщава към УПИ VII с идентификатор 56277.504.532 с отреждане в УПИ VІІ-504.340 по КККР на гр.Пещера, кв.199 по плана на гр.Пещера и следва да се обяви в частна общинска собственост.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и чл.6, ал.1 от ЗОС и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :


1. Променя предназначението на 84,00 кв.м от предвиден за озеленяване, нереализиран УПИ ХI-зеленина с идентификатор 56277.504.534 , които се приобщават към улица с осови точки 858з- 858к по КККР на гр.Пещера, кв.199 по плана на гр.Пещера
2. Обяви част от предвидена улица- тупик с осови точки 853-855 с площ от 43,00 кв.м от публична в частна общинска собственост, която се приобщава към УПИ VII с идентификатор 56277.504.532 с отреждане в УПИ VІІ-504.340 по КККР на гр.Пещера, кв.199 по плана на гр.Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                            /Анастасия Младенова/