РЕШЕНИЕ № 870 Печат

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

   Относно:Приемане на решение 4 кв.м. от улица с о.т. 847в-847г с идентификатор 56277.504.9631 в кв. 199в по ПУП на гр.Пещера да преминат от публична в частна общинска собственост и се приобщят към УПИ VІІ-2920 с идентификатор 56277.504.553 по КККР на гр.Пещера.

     Мотиви: Изменението на плана се налага във връзка с съществуваща денивелация на терена предвиден за улица с о.т. 847в-847г с идентификатор 56277.504.963 в кв. 199в по ПУП на гр.Пещера, което при бъдещо реализиране на улицата ще наложи изграждане на допълнителни съоръжения, оскъпяващи строителството. Това е предпоставка част от терена предвиден за улица да премине от публична в частна общинска собственост и се приобщи към УПИ VІІ-2920 с идентификатор 56277.504.553 по КККР на гр.Пещера.
С одобрения проект за ЧИ на ПУП–ПР за изменение на уличната регулация на УПИ VІІ-2920 с идентификатор 56277.504.553 по КККР на гр.Пещера към улица с о.т. 847в-847г с идентификатор 56277.504.9631 в кв. 199в по ПУП на гр.Пещера се предвижда 4 кв.м. от улицата да преминат от публична в частна общинска собственост и се приобщят към УПИ VІІ-2920 с идентификатор 56277.504.553 по КККР на гр.Пещера и следва да се обяви в частна общинска собственост.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

     Обявява част от предвидена улица с о.т. 847в-847г с идентификатор 56277.504.9631 в кв. 199в по ПУП на гр.Пещера с площ от 4 кв.м. от публична в частна общинска собственост, която се приобщава към УПИ VІІ-2920 с идентификатор 56277.504.553 по КККР на гр.Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                        /Анастасия Младенова/