РЕШЕНИЕ № 871 Печат

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

   Относно:Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера

      Мотиви: С Решение № 695, взето на заседание, проведено на 20.10.2014 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера, като трасето на електропровода да се осъществи чрез разкъсване на съществуващ кабел, преминаващ непосредствено по пътя за гр.Брацигово, да се прокара през имот № 000308-полски път /общинска собственост/ и достигне до поземлен имот № 121007, местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера и е одобрил приложеното задание.

       Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ.


Р Е Ш И :

    Одобрява ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера, като трасето на електропровода да се осъществи чрез разкъсване на съществуващ кабел, преминаващ непосредствено по пътя за гр.Брацигово, да се прокара през имот № 000308-полски път /общинска собственост/ и достигне до поземлен имот № 121007, местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера.

      На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                            /Анастасия Младенова/