РЕШЕНИЕ № 876 Печат

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

    ОТНОСНО: Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Асен Стефанов Стаменов и Ангел Стефанов Стаменов

      Общински съвет - Пещера след като се запозна с предложението на Кмета на Общината, взе пред вид становището на ПК, на основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.7,ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

      Дава съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на на Асен Стефанов Стаменов и Ангел Стефанов Стаменов на основание чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                                /Анастасия Младенова/