РЕШЕНИЕ № 877 Печат

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

   ОТНОСНО: Даване име на улица с осови точки -847а -847б 847в 847г-847д, с идентификатор 56277.504.9631 намираща се между квартали 199в, 199 и 199б, в „Луковица“

    Общинският съвет като изслуша предложението на общинския съветник Юксел Яшаров на основание чл.21, ал.1, т.18, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

    Улица с осови точки -847а -847б 847в 847г-847д, с идентификатор 56277.504.9631 намираща се между квартали 199в, 199 и 199б, кв.“Луковица“, гр.Пещера да се именува „Манчо Макаринов“.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
“ЗА”: 16
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                            /Анастасия Младенова/