РЕШЕНИЕ № 891 Печат

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,
    Относно: Даване на разрешение за изработване на Проект за ЧИ на ПУП за изменение трасето на улица с осови точки 815 - 848 с идентификатор 56277.504.9635, трасето на улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера, уличната регулация на квартали 185, 186, 187, 200 и 201, по ПУП на гр.Пещера и одобряване на задание

    Мотиви: Община Пещера има инвестиционни намерения за благоустрояване на неасфалтираните улици в кв.Луковица. За реализиране на тези намерения по отношение на ул.“Стара река“ – с идентификатор 56277.504.9635 по КККР на гр.Пещера, която обслужва квартали 185, 186, 187, 200 и 201, по ПУП на гр.Пещера е необходимо изработване на Проект за ЧИ на ПУП за изменение на нейното трасе от осова точка 815 до осова точка 848. Изменението се налага, тъй като трасето на улицата попада върху терен с голяма денивелация от около 6м. Това обстоятелство налага да се извършат голямо количество изкопни работи и да се изгради подпорна стена с дължина около 45м и височина 7м. Изхождайки от факта, че това би оскъпило значително изграждането на улицата, предлагам да се промени трасето й по съществуващия на място път. Във връзка с посочените обстоятелства не може да се реализира и предвидената улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера, която е пресечка на ул.Стара река“ и е необходимо да се измени и нейното трасе. Съгласно приложената скица - предложение улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера става улица –тупик, като връзката между двете улици се предвижда да се осъществи чрез стъпала, които да преодолеят денивелацията между двете улици.
Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1,т.8 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 134, ал. 2,т.6, чл.124а, ал.1 и чл.124б,ал.1от ЗУТ

Р Е Ш И :


     Разрешава изработването на Проект за ЧИ на ПУП за изменение трасето на улица с осови точки 815 - 848 с идентификатор 56277.504.9635 по КККР на гр.Пещера, трасето на улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера, уличната регулация на квартали 185, 186, 187, 200 и 201, по ПУП на гр.Пещера и създаване на нови урегулирани поземлени имоти общинска собственост - УПИ Х- жилищно строителство в кв.186, УПИ ХVІІІ- гаражи и ХІХ- жилищно строителство в кв.187. Тъй като стръмния терен на УПИ VІ- жилищно строителство в кв.187 не позволява да се извърши строителство на жилищни сгради, същият да се отреди за озеленяване, а за част от терена, освободен при изменение на трасето на улица с осови точки 815 - 848 по ПУП на гр.Пещера в кв.185, да се образува УПИ ХV-инженерна инфраструктура, а в кв.201 - УПИ ХХ-инженерна инфраструктура. Одобрява приложеното задание.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 15
Гласували: 15
“ЗА”: 15
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                             /Анастасия Младенова/