ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Организиране на участия в събития и Обособена позиция №2: Организиране на конференция за представяне на туристическия продукт пред агенции, туроператори, журналисти, представители на институции", в изпълнение на Обособена позиция №1: Организиране на участия в събития

ДОГОВОР № BG161РО001/3.2-03/2012/013-U-08 от 10.05.2014г. сключен между Община Пещера и „КАКАО ТУРС" ЕООД гр. София

Възложена обществена поръчка чрез публична покана с изх.№15-03-15 от 17.03.2014г., публикувана под № 9027014 на 17.03.2014 г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ