ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие: Обособена позиция №1 „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите и предоставяне на консултации»

ДОГОВОР №BG161PO001/3.2-03/2012/013-U-10 от 16.06.2014г. сключен между Община Пещера и ДЗЗД „Родопска приказка“ гр. София

Открита с Решение № 38 от 24.10.2013 г. , публикувано под № 566440 на 24.10.2013 год.

 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение № 9 от 29.04.2014г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ