ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изработване на туристически пакети и диверсификация на съществуващите в изпълнение на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”

ДОГОВОР № BG161РО001/3.2-03/2012/013-U-06 от 16.12.2013г. сключен между Община Пещера и „ФИН АДВАЙЗ" ЕООД гр. София

Възложена обществена поръчка чрез публична покана с изх.№15-03-86 от 28.10.2013г., публикувана под № 9021584 на 28.10.2013 г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ