ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Печат

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Рефинансиране на дългосрочен инвестиционен кредит за проект: "Реконструкция и модернизация на вътрешна водопроводна мрежа I етап с асфалтиране на улици на курорта"Св.Константин"

ДОГОВОР №ДОГ-170 от 13.05.2013г. сключен между Община Пещера и ОБЩИНСКА БАНКА АД ГР.ПЕЩЕРА

Открита с Решение №6 от 25.01.2013г., публикувано под № 520372 от 25.01.2013г.

   
 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение №18 от 02.04.2013г. . на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ