РЕШЕНИЕ № 549 Печат

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Приемане на План за преминаване на едносменен режим на работа на Начално училище ,,Михаил Куманов“ гр.Пещера, считано от учебната 2019/2020г.


Съгласно разпоредбите на §17 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г.), директорът на училището в сътрудничество с общината разработва план и определя срока за създаване на необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд. Разработеният план се представя от общината в срок до 15 декември 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване.
На територията на община Пещера, единственото училище с двусменен режим на работа е Начално училище ,,Михаил Куманов“. В него към месец ноември 2018г. се обучават 190 ученици.
Анализът на състоянието на материално–техническата база на училището, както и отчитането на демографската тенденция за намаляване броя на децата в община Пещера и миграцията в чужбина, са основата на заложените мерки и срокове за изпълнението им в Плана.
Крайният резултат от прилагането на мерките от Плана е преминаване на едносменен режим на работа на Начално училище ,,Михаил Куманов“ гр.Пещера, считано от учебната 2019/2020г. и сформиране на осем паралелки - по две в първи, втори, трети и четвърти класове, както и четири ПИГ - по една за учениците от първи, втори, трети и четвърти класове.
   Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, във връзка с §4 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

Приема План за преминаване на едносменен режим на работа на Начално училище ,,Михаил Куманов“ гр.Пещера, считано от учебната 2019/2020г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера