РЕШЕНИЕ № 554 Печат

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

   Относно: Даване на разрешение за изменение на границите между имоти с идентификатор 56277.1.1224 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ и имот с идентификатор 56277.1.1110 по КККР на гр.Пещера /За местен път/, местност Църнево, община Пещера.

Мотиви: Във връзка отстраняване на непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри за обект: „Укрепване на склонов участък на общински път PAZ 1181 /Дорково-Костандово-лет.“Свети Константин“-Пещера при км 38+38.800 е необходимо изменение на границите между имоти с идентификатор 56277.1.1224 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ и имот с идентификатор 56277.1.1110 по КККР на гр.Пещера /За местен път/, като имот с идентификатор 56277.1224 по КККР на гр.Пещера се разделя на два проектни имота: поземлен имот с идентификатор 56277.1.1977 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ с площ от 24 119 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 56277.1.1978 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ с площ от 199 кв.м., който в последствие ще се присъедини към поземлен имот с идентификатор 56277.1.1110 по КККР на гр.Пещера /За местен път/, местност Църнево, община Пещера.
Двата проектни имота: поземлен имот с идентификатор 56277.1.1977 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ с площ от 24 119 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 56277.1.1978 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ с площ от 199 кв.м. за собственик се вписва Община Пещера, като поземлен имот с идентификатор 56277.1.1978 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ с площ от 199 кв.м. от частна общинска собственост премине в публична общинска собственост /За местен път/.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 51, ал. 1, т. 2 и чл. 54, ал. 1 от ЗКИР и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

Р Е Ш И :

1. Разрешава изменението на границите между имоти с идентификатор 56277.1.1224 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ и имот с идентификатор 56277.1.1110 по КККР на гр.Пещера /За местен път/, като имот с идентификатор 56277.1224 по КККР на гр.Пещера се разделя на два проектни имота: поземлен имот с идентификатор 56277.1.1977 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ с площ от 24 119 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 56277.1.1978 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ с площ от 199 кв.м., който в последствие ще се присъедини към поземлен имот с идентификатор 56277.1.1110 по КККР на гр.Пещера /За местен път/, местност Църнево, община Пещера.

2. Двата проектни имота: поземлен имот с идентификатор 56277.1.1977 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ с площ от 24 119 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 56277.1.1978 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ с площ от 199 кв.м. за собственик се вписва Община Пещера, като поземлен имот с идентификатор 56277.1.1978 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ с площ от 199 кв.м. от частна общинска собственост премине в публична общинска собственост /За местен път/.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера