РЕШЕНИЕ № 555 Печат

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43
     Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера“ и одобряване на задание.

Мотиви: Изработването на Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за електроснабдяване и водоснабдяване е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за застрояване на собствения си имот и направата на сервиз за автоклиматици и автомобили в местност „Лагера” по КККР на гр.Пещера, като разрешението за това съгласно чл. 124 а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.
Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.


Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на проект на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера“, с трасе на електропровода, който обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване селско стопански горски ведомствен път по КККР на гр.Пещера.
2. Разрешава изработването на проект на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера“, с трасе на водопровода, който обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване селско стопански горски ведомствен път по КККР на гр.Пещера.
3. Одобрява приложеното задание
4. Дава съгласие за прокарване на елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 през поземлени имоти Общинска собственост с идентификатор 56277.3.372 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване селско стопански горски ведомствен път по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера”.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера