РЕШЕНИЕ № 582 Печат

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 05.02.2019г., Протокол № 47

  Относно: Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2019 година, индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019, 2020, 2021г.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, становищата на ПК към Общински съвет, след станалите разисквания, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 344/2018 за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Пещера


РЕШИ:


Приема бюджета на община Пещера за 2019 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 21 359 218 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 10 531 452 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 8 250 910 лв.
1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС 1067187 лв.
1.1.1.3. Временно съхранявани средства в размер на (71 846) лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2018 година в размер на 1 285 201 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 827 766 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 537 800 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 555 082 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер 803 820 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 916 000 .лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 56700 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 259 100 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на (420 084) лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на (7 896) лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 1 060 930 лв.
1.1.2.8 Финансиране
1.1.2.8.1 Погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) в размер на (222 200) лв.
1.1.2.8.2 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) в размер на (240 000) лв.
1.1.2.8.3 Погашения по дългосрочни заеми от ФЛАГ в размер на (87 600) лв.
1.1.2.8.4. Временно съхранявани средства в размер на (48 554) лв.
1.1.2.9. Преходен остатък от 2018 година в размер на 5 468 488 лв.

1.2. По разходите в размер на 21 360 437 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение 2.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 10 532 671 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 709 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения № 2 и преходен остатък от 2018 г. съгласно приложение № 2 и 9)
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 234 965 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложение № 2 и 9)

1.2.3. За местни дейности в размер на 10 592 801 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 36 835 лв.
(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения № 2 и преходен остатък от 2018 г. съгласно приложение № 2 и 9 )

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 6 302 732 лв. съгласно Приложение № 3 , като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 209 100 лв. както следва:

• Основен ремонт на сградата на кметство Радилово в размер на 25 000 лв.
• Рехабилитация на ул. "Иван Вазов", с. Радилово, I-ви етап от ос.т. 66 до ос.т. 43 в размер на 2 500 лв.
• Проект за "Реконструкция на ул."Г.Кьосеиванов"- ВиК и пътна част в размер на 7 100 лв.
• Проектиране основен ремонт на Общински пазарУПИ-I-пазар кв. 129 гр. Пещера в размер на 185 лв.
• Придобиване на самостоятелни обекти на първи етаж в сградата на кметство Радилово в размер на 32 000 лв.
• Доставка на 2бр. сървъра за ОА Пещера в размер на 3000 лв.
• Проектиране и изграждане на пешеходна пасарелка на входа за кв. "Луковица", до съоръжение на ул. "Петър Раков" в размер на 25 000 лв.
• Достаовка на кабина за ОП "ПП" гр. Пещера в размер на 2 000 лв.
• Доставка и монтаж на 6 бр. бариери за ОП "ПП" гр. Пещера в размер на 9 000 лв.
• Изработване на ОУП на Община Пещера- съфинансиране в размер на 72 000 лв.
• Придобиване ня интегрирана информационна система за управление на община в размер на 24 000 лв.
• Придобиване на WEB – БАЗИРАНА ОБЛАЧНА СИСТЕМА „Orak E-gov Security 360” за превантивен анализ и контрол, чрез видеонаблюдение в размер на 7 315 лв.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани за сметка на приходи от продажба на нефинансови дълготрайни активи съгласно Приложение № 3.
2.3. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с преходни остатъци от 2018 г., съгласно Приложение № 3.
2.4. Дава съгласие кмета на общината, по реда на чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в размер на 50 000 лв. съгласно Приложение № 11.
2.5 Приема разчет на текущи ремонти през 2019 г. съгласно Приложение № 4
3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената от системата на образованието, прилагащи система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 10.
3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация», съгласно Приложение № 10.
3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2019 г., съгласно Приложение № 10.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 5 700 лв., за НСОРБ, Фонд „Общински солидарност“ към НСОРБ, НАСО, НАПОбС, 100 лв. за членски внос в 100 национални обекта на „Антична и средновековна крепост Перистера“ и 15 000 лв. за членски внос във ВИК асоциацията.
4.2. Еднократни помощи за социално слаби съгласно определени правила в размер на 4000 лв., като упълномощава кмета на общината да определя конкретния размер, вида и начина на предоставянето им.
4.3.За помощи в натура в размер на 8 000 лв., като упълномощава кмета на общината да определя конкретния размер, вида и начина на предоставянето им.
4.4. Приема разчет за разходи за клубове на пенсионера гр. Пещера в размер на 22 864 лв., с. Радилово в размер на 13 364 лв. и с. Капитан Димитриево в размер на 7 140 лв., клуб на инвалида гр. Пещера в размер на 8 609 лв., дружества на диабетиците гр. Пещера и с. Радилово в размер на 1 000 лв. и клуб »Вяра» в размер на 600 лв.
4.5. Субсидии за:
4.5.1. читалища(държавна дейност) в размер на 142 350 лв., като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидиите. В държавна дейност финансирана със собствени приходи за НЧ „Развитие“ гр. Пещера в размер на 5 000 лв., за НЧ „Зора“ с. Радилово в размер на 2 500 лв., за НЧ „Сергей Румянцев“ с. Капитан Димитриево в размер на 2 500 лв., които субсидии се предоставя само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
4.5.2. за спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, определя субсидия в размер на 50 000 лв., като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидията. Средствата се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
4.5.3. В случаите, когато лицата по т.4.5.1 и т.4.5.2 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
4.6. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1-4.5.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения за делегирани от държавата дейности – в отбрана и сигурност, образование, детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, здравни кабинети в детски градини и училища, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
5.2.Разходи за представителни цели на кметовете в общината в размер до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
5.3. Разходи за представителни цели за общинския съвет в размер до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
5.4. Разход в размер до 26 520 лв. за демонтаж и нарязване на водогреен бойлер 3 м3 и доставка и монтаж на чугунен котел за ДЦДМУ от преходния остатък преди отдаване на услугата за управление чрез организиране и предоставяне на социални услуги от НПО.
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 12
7. Утвърждава разходите, числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия: ОП “Чистота и поддържане на общинска инфраструктура” ОП “Обредни дейности”; ОП “Паркинги и пазари”, Общинско социално предприятие по озеленяване.съгласно Приложения №№ 5, 6, 7 и 8
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 767 673 лв., съгласно Приложение № 13
9. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране и за финансиране на недопустими и непризнати разходи на одобрени проекти по програми на ЕС през 2019 г., съгласно Приложение № 14
10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2019 и прогнозни показатели за периода 2020, 2021 г. съгласно Приложение № 15.
11. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, както следва:

Кметство с. Радилово Кмет
СУ “Св.св. Климент Охридски” гр. Пещера Директор
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера Директор
ОУ “П.Р.Славейков” гр. Пещера Директор
ОУ “Св.Патриарх Евтимии” гр. Пещера Директор
Обединено училище “Любен Каравелов” гр. Пещера Директор
НУ “Михаил Каролиди” гр. Пещера Директор
НУ “Михаил Куманов” гр. Пещера Директор
ЦПЛР- Общински детски комплекс гр. Пещера Директор
ДГ „Изгрев” гр. Пещера Директор
ДГ “Слънцчо” гр. Пещера Директор
ДГ „Иглика” гр. Пещера Директор
ДГ “Сокола” гр. Пещера Директор
ДГ “Деница” гр. Пещера Директор
ДГ “Здравец” с. Радилово Директор
ОП “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера Директор
ОП „Обредни дейности” гр. Пещера Директор
ОП “ Паркинги и пазари” гр. Пещера Директор
Общинско социално предприятие по озеленяване Директор

12. Определя максимален размер на дълга съгласно Приложение № 16, както следва:
12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 година в размер на 83 273 лв.
12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019 година в размер на 4 805 905 лв.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер на като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
15. Определя размер на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на 19 176 лв., съгласно приложение № 17
16. Определя размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година в размер на 11 021 лв.
17. Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
17.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
17.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за лихви и погашения по главниците по общинския дълг; за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т.15; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
18. Оправомощява кмета на общината да извършва компенсирани промени:
18.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
19. Възлага на кмета:
19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
19.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
20.1. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
20.2. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
20.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
21. Упълномощава кмета:
21.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначенията на средствата в края на годината.
21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
21.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
22. Приеме за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 18.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 15
“ПРОТИВ”: 3
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера