РЕШЕНИЕ № 583 Печат

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

   ОТНОСНО: Информация за дейността на Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера.

   Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

    Приема Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 2

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера