ОБЯВЛЕНИЕ Печат

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2015-2019г.

/Приет с Решение №516/30.08.2018г., изм. и доп. с Решение № 531/31.10.2018г./