ОБЯВЛЕНИЕ Печат

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд, приета с Решение № 233/30.03.2005г. изменена и допълнена с Решение № 466/28.01.2010 г., изменена и допълнена с Решение № 735/30.06.2011г. на Общински съвет- Пещера

МОТИВИ

Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, към предложения от мен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд,  прилагам следните мотиви – отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
1. Причини, които налагат изменението и допълнението Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд,  е обосновано от процеса на работата на приетата Наредба.
Отдаването под наем на общински жилища е част от социалната функция на Общината, която помага на крайно нуждаещи се лица да живеят при добри жилищни условия и плащат наем по-нисък при свободни условия.
В настоящата Наредба за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд е упоменато какво трябва да включва договора за настаняване под наем, в който се определят редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на наемателя и наемодателя, наемната цена, срокът, отговорностите при неизпълнение и поддържането и други условия при наемното правоотношение, но никъде не е определен продължителността на срока. В нашата община има хора, които повече от 20 години живеят в общинско жилище, като през това време са се появили нови нуждаещи се млади хора и млади семейства. Мисля, че е крайно несправедливо да се отдават за ползване общински жилища за цял живот.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата.
Да се определи срок за ползване на общинското жилище – 3/три/ години.

3. Финансови средства, необходими за прилагане на наредбата.
Към настоящия момент не е необходимо допълнително разходване на бюджетни средства

4. Очаквани резултати .

С приемане на срок ще бъде постигната нужната справедливост за ползване общинските жилища между по-голям брой нуждаещи се.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общински съвет - Пещера www.peshtera.bg, Общински съвет Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменението и допълнението Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд. Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в Общински съвет - Пещера - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17.


ВНОСИТЕЛ:
Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет- Пещера