ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат
Общински Съвет - Проекти на Наредби
Вторник, 27 Октомври 2020г. 16:23ч.

МОТИВИ

От Д-р Николай Йорданов Пенев– Председател на Общински съвет – Пещера

към изготвения проект на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА /Приет с Решение № 21 от 30.01.2020г. на Общински съвет- Пещера/

Причини, които налагат приемането му:

В основният закон, който регламентира дейността на Общински съвет Пещера, като органа на местно самоуправление на територията на Община Пещера, се приеха промени, които налагат регламентирането на нови правила за свикването и провеждането на заседания на Общинския съвет и неговите Комисии при определени форсмажорни обстоятелства.
В ДВ бр. 70/ 07.08.2020 г. са обнародвани промени в ЗМСМА. Създаден е нов чл.28a свързан с работата на общинските съвети при обявени извънредно положение. бедствено положение, извънредна епидемична обстановка и кризисна ситуация, засягащи територията на съответната община или части от нея.
Новата правна норма задължава общинските съвети да определят условията и реда за свикване и провеждане на заседания на постоянните комисии и на общинския съвет в тези ситуации. Това налага заседанията да могат да се провеждат от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигури пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка, а при липса на такава възможност — чрез неприсъствено гласуване.

Цели, конто се поставят:
- Привеждане на Правилника в съответствие с националното законодателство;
- Създаване на ясни правила за работа при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация като се цели да се опази в най-голяма степен здравето и живота както на общинските съветници, така и на други лица, участващи в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на правилника.

По изложените по-горе причини, налагащи приемането на изменение на Правилника, за постигане на поставените цели, следва да се обсъди и необходимостта от финансиране на техническото обезпечаване на сочения начин за провеждане на заседанията. Финансови средства ще са необходими в случай, че се използва многофункционален софтуер, даващ по — добри възможности за работа. При използване обаче на популярни на пазара приложения за електронна комуникация в реално време, в т.ч. за аудио или видеоконферентна връзка, съвместими с масовите електронни смарт-устройства с каквото разполага всеки от съветниците, финансови средства за обезпечаване работата на съвета и комисиите, няма да са необходими.

Очаквани резултати от прилагането на правилника.
В резултат на приемане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията на работата на съвета при форсмажорни обстоятелства.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед на задоволяване на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
Предлаганите промени кореспондират с регламенти на Европейския парламент, относими към електронната идентификация и надеждното взаимодействие по електронен път между гражданите , предприятията и публичните органи, поради което е в съответствие с правото на Европейския съюз.


На основание чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Пещера , секция „Общински съвет“, подсекция „Проект за нормативни актове“, като заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становище по проекта в 30 (тридесет) дневен срок от публикуването му на следния мейл адрес : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 Вносител:

д-р Николай Пенев

Председател на Общински съвет- Пещера

 

ПРОЕКТ!

Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА

& 1. Създава се нов чл. 37а със следното съдържание:
„Чл. 37а.(1). При наличие на обстоятелствата по чл.28a, aл.l ЗМСМА, председателя на O6C свиква заседание Постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2). В случаите по ал.1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание на ПК от разстояние чрез видеоконференция, председателят на O6C може да свика заседание на ПК от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг по друг начин, осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(3). За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на засядания по чл.1 и 2. общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл
т.1. При провеждане на заседания на ПК чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка за кворум чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанието се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на O6C осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако O6C реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
т.2. При провеждане на заседание на ПК чрез неприсъствено приемане на решения , на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати до служебния имейл попълнен формуляр в електронно писмо до електронния адрес на Общински съвет Пещера : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , в което посочва начина по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на ПК. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявени начина, по който са гласували по проектите за решения , се прилагат към съставения протокол на заседанията на ПК с взетите неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на ПК се удостоверяват с подписа на председателя на ПК и протоколиста.
(4). При провеждане на заседания по ал.1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на ОбС.
(5). Решенията, взети на заседанията по ал.1 и 2 с обявяват публично чрез публикуване на протоколите на ПК на интернет страницата на ОбС.

& 2. Създава се нов чл. 44а със следното съдържание:
„Чл. 44а.(1). При наличие на обстоятелствата по чл.28a, aл.l ЗМСМА, председателя на O6C свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2). В случаите по ал.1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на O6C може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг по друг начин, осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(3). За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на засядания по чл.1 и 2. общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл
т.1. При провеждане на заседания чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка за кворум чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанието се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на O6C осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако O6C реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
Т.2. При провеждане на заседание чрез неприсъствено приемане на решения , на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати до служебния имейл попълнен формуляр в електронно писмо до електронния адрес на Общински съвет Пещера : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , в което посочва начина по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявени начина, по който са гласували по проектите за решения , се прилагат към съставения протокол на заседанията с взетите неприсъствени решения.
(4). При провеждане на заседания по ал.1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на ОбС.
(5). Решенията, взети на заседанията по ал.1 и 2 с обявяват публично.

& 3. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му.