РЕШЕНИЕ №29 Печат

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Проект на Инструкция за условия и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристически дружества от бюджета на Община Пещера

 

Общинският съвет след като изслуша предложението за Проект, взе предвид становището на ПК по просвета, младежки дейности и спорт, ПК по бюджет и финанси и ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.4а, т.1 и т.4 и чл.64 от Закона за физическо възпитание и спорт и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА

 

 

Р Е Ш И :

Приема Инструкцията за условия и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристически дружества от бюджета на Община Пещера.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/