РЕШЕНИЕ №30 Печат

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Разрешаване на разходи преди приемане на бюджета на общината за 2008г.

 

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината, взе в предвид становищата на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията и във връзка с чл.15, ал.4 от ЗОБ, Решение №18/21.12.2007г. на ОбС-Пещера за откриване на производство по отчуждаване на земеделски имоти в местността "Лъката" за изграждане на пречиствателна станция и докладна записка от управителя на ИСП-ЕООД Пещера и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

 

 

Р Е Ш И :

 

Да продължи работата и разплащането на преходни обекти от разчета за финансиране на капиталовите разходи по бюджета на 2007г. и закупуване на ДМА, преди приемане на бюджета на общината за 2008г. по посочения списък:

1.Авариен водопровод по ул."М.Такев"-допълнителни СМР - 23150лв.

2.Ремонтни работи по ул."М.Такев"-тротоари - 92000лв.

3.Ремонтни работи по ул."Пирин" - 64686лв.

4.Рем.работи по ул."С.Налбант"и"Ст.Караджа" - 100000лв.

5.Рем.работи по ул."Йорданка Николова"-с.Радилово - 16568лв.

6.Текущ ремонт на ЦДГ"Еделвайс"-с.Кап.Димитриево - 4500лв.

7.Вноски по лизингов договор за транспортно средство - 12780лв.

8.Мини снегорин "ПАРНЕР SB 270" - 4700лв.

9.Отчуждаване на земеделски земи-8800м2 - 132000лв.

Обектите по т.2, т.3, т.4 да се финансират от общинския дълг.

Посочените обекти със съответните стойности да бъдат включени в разчета за финансиране на капиталовите разходи по бюджета на Община Пещера за 2008г.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/