РЕШЕНИЕ №27 Печат

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 687 взето с Протокол №55 от 26.09.2007г. на ОбС – Пещера

 

Общинският съвет след като изслуша предложението на Д – р Аргир Лазаров, взе в предвид становищата на ПК по Здравеопазване и социалната политика и ПК по Законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.11, ал.2 от Наредба №9/26.06.2000г. на МЗ, чл.11, ал.1, чл.12 и чл.13, ал.1 от Наредбата за реда и условията, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА

 

 

Р Е Ш И :

 

Отменя Решение № 687/26.09.2007г. взето на заседание на Общински съвет – Пещера.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 15

"ПРОТИВ": 5

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:.......... ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:..............

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/