РЕШЕНИЕ №28 Печат

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Изменение на учредителния устав на "Инфрастройпродукт"ЕООД – гр.Пещера поради увеличаване на капитала на дружеството

 

Общинският съвет след като обсъди предложението на Кмета на Община Пещера, становищата на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията и като съобрази разпоредбите на раздел ІV от Търговския закон, чл.148, ал.1 от Търговския закон и чл.7, ал.2, т.1 от Учредителния устав на "Инфрастройпродукт"ЕООД – гр.Пещера

 

 

Р Е Ш И :

 

Дава съгласие за изменение на Учредителния устав на "Инфрастройпродукт"ЕООД – гр.Пещера чрез увеличаване на капитала на дружеството, като в чл.6, ал.1 от Раздел ІІІ на Учредителния Устав текстът: " Капиталът на дружеството е в размер на 2 630лв. ( две хиляди шестстотин и тридесет лева) " следва да се чете: " Капиталът на дружеството е в размер на 21 548 лв. ( двадесет и една хиляди петстотин четиридесет и осем лева).

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:.......... ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:..............

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/