РЕШЕНИЕ №31 Печат

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в полза на ЕВН " България Електроразпределение"АД върху УПИ-VІ-027022, Трафопост/извън регулация/ в м."Сребърница" по КВС землище Пещера – частна общинска собственост

 

Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета на общината, становищата на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията и на основание чл.8, ал.1 и чл.37, ал.1, т.4 от ЗОС, чл.9, ал.1 от ЗУТ, чл.40, т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

 

 

Р Е Ш И :

 

1. Да се учреди право на строеж в размер на 6.00кв.м. в полза на ЕВН " България Електроразпределение " АД за изграждане на трафопост в УПИ-VІ-027022, Трафопост – частна общинска собственост, находящ се /извън регулация/ в м. "Сребърница" по КВС землище Пещера, на обща стойност от 30.00/тридесет/ лева.

2. Приема изгатвената от лицензиран оценител – пазарна оценка на отстъпеното право на строеж за изграждането на трафопост в УПИ-VІ-027022, Трафопост/гореописан/ в размер на 15.00/петнадесет/ лв/м2, както и пазарна оценка на отстъпеното право на строеж на прилежащия терен към предвидения за изграждане трафопост в УПИ-VІ-027022, Трафопост в размер на 7.50 /два лева и петдесет ст./ лв/м2.

3. Да се учреди право на строеж в размер на 84.00кв.м. в полза на ЕВН "България Електроразпределение"АД представляващ целия прилежащ терен към предвидения за изграждане трафопост в УПИ-VІ-027022, Трафопост– частна общинска собственост находящ се /извън регулация/ в м. "Сребърница" по КВС землище Пещера, на обща стойност от 720.00/двеста и десет/ лева.

4. Упълномощава Кмета на община Пещера да сключи договори с ЕВН " България Електроразпределение "АД за учредяване право на строеж върху УПИ-VІ-027022, Трафопост– частна общинска собственост находящ се /извън регулация/ в м. "Сребърница" по КВС землище Пещера – описани в т.1 и т.3.

 

Общ брой общински съветници – 21

Присъствали: 19

"ЗА" – 19

"ПРОТИВ" – няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:.......... ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:..............

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/